Algemene voorwaarden mbt opleiding, training of cursus Body Vitalisatie Nederland

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij Body Vitalisatie Nederland gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Body Vitalisatie Nederland en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Body Vitalisatie Nederland en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Body Vitalisatie Nederland en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Body Vitalisatie Nederland
ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving),
ofwel door een schriftelijke bevestiging van Body Vitalisatie Nederland aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Body Vitalisatie Nederland. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving

Kosten voor cursist 

-meer dan 4 werken voor het begin van de cursus - geen kosten

2 tot 4 weken voor het begin van de cursus - 50% van de cursuskosten

minder dan 2 weken voor het begin van de cursus - volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Body Vitalisatie Nederland aanmelden.

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering Body Vitalisatie Nederland

Body Vitalisatie Nederland kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Body Vitalisatie Nederland heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Body Vitalisatie Nederland overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Body Vitalisatie Nederland uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Body Vitalisatie Nederland, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Body Vitalisatie Nederland mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Body Vitalisatie Nederland heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Body Vitalisatie Nederland en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. De bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer, alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.